NEYİ SAVUNUYORUZ

Bugün dünyanın tamamında emperyalist-kapitalist sistem egemendir. Bir avuç sermayedarın hizmetinde olan bu sistem sömürücü, ırkçı, cinsiyetçi, doğa düşmanı ve homofobiktir. Bu sistem insanlığa savaş, yıkım, soykırım, kan, gözyaşı, işsizlik, dışında hiçbir şey vermemektedir.

Biz bu sistemin asla tedavi edilemeyeceğini savunuyoruz. Kapitalizm asla terbiye edilemez, reformist hayallerin faturasını geçtiğimiz yüzyılda üçüncü dünya ülkelerinin emekçileri ödemiştir. Dünyanın başına bela olan bu hastalığın ilacı sosyalist dünya devrimidir. Sosyalizmin işçi sınıfının kendi militan mücadelesiyle kurulacak bir sistem olduğunu savunuyoruz. Sosyalizm, bir takım bürokrat ve subayların tepeden işçilere dayattığı bir rejim olamaz.

Stalinist “Tek ülkede sosyalizm” tezini reddediyoruz. Sosyalist devrimin ulusal zeminde başlar, uluslararası arenada gelişir ve dünya arenasında son bulur. Geçtiğimiz yüzyılda Alman, Çin, İspanyol vb. devrimlerinin ihanete uğramasının sebebi Stalinizm ve onun türevleridir.

Patronsuz Dünya; işçi sınıfının uluslararası düzeyde örgütlü mücadelesini savunur. Yurtseverlik, ulusalcılık ve diğer tüm milliyetçi fikirleri reddedip enternasyonalizmi benimser.

Patronsuz Dünya; sendikaların burjuva devletten ve patronlardan bağımsızlığını savunur. Sendika bürokrasisine karşı mücadeleyi, sınıf mücadelesinin olmazsa olmaz köşe taşı olarak betimler.

Patronsuz Dünya;  sermaye devletinin ordu, polis, mahkeme gibi bütün aygıtlarına karşıdır.  Bu devlet aygıtlarının işçi sınıfının militan mücadelesiyle ortadan kaldırılıp yerine işçi sınıfının öz yönetim organlarının (sovyet, komün, forum vb.) inşaasını savunur.

Patronsuz Dünya; Kürt ulusu ve diğer tüm ezilen ulusların kendi kaderlerini kendilerinin tayin hakını savunur. Başka bir ulusu ezen ulusun asla özgür olamayacağını iddia eder.

Patronsuz Dünya; 1915 Ermeni soykırımını tanır ve insanları bu kirli geçmişle yüzleşmeye çağırır. Türk burjuvazisinin yükselmesinde Ermeni mallarının gaspının önemli bir yeri olduğunu kabul eder.

Patronsuz Dünya; devletin kadınlara ve kadın haklarına yönelik bütün saldırılarına karşı çıkar. Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini destekler ve teşvik eder.

Patronsuz Dünya; toplumdaki homofobiye ve devletin LGBTİ bireylere yönelik saldırıları destekleyici tutumuna karşı mücadele eder. LGBTİ bireylerin cinsel yönelimlerinden dolayı mahrum olduğu bütün hakları kazanmak için çalışır.

Patronsuz Dünya; kapitalizmin artık sadece işçileri sömürmediğini, doğayı da yokettiğini iddia eder. Kapitalizmin nükleer silah üretişine ve doğaya yönelik bütün saldırılarına karşı çıkar. Bu mücadeleyi çevre dostu görünen yeşilci patronların değil yalnızca işçi sınıfının başarıya ulaştıracağına inanır.

Patronsuz Dünya; işçi sınıfının uluslararası partisi olan Dördüncü Enternasyonal’i yeniden inşaa etmek için çalışır. Bu amaçla ortaya çıkan diğer bütün uluslararası devrimci Marksist yapılanmaları dost kabul eder.

Patronsuz Dünya; dağınık olan işçi sınıfının eylem birliğini sağlayabilmek için birleşik bir işçi cephesi inşaasını savunur. Türkiye öznelinde bu cephe içinde CHP, Vatan Partisi ve diğer Kemalistlerin yer almadığı geniş kitlelere hitap eden bir sol yapılanma olmalıdır.

Patronsuz Dünya; sürekli devrim ve sosyalizm mücadelesinde Marx, Engels, Lenin ve Troçki’nin öğrencisi; Mehring, Luxemburg, Liebknecht, Gramsci gibi büyük devrimcilerin ise sıra arkadaşıdır. Aynı anlama gelmek üzere komünist, bilimsel sosyalist, Devrimci Marksist, Bolşevik-Leninist ve Troçkistiz. Troçki ve Troçkizm’i savunmadan bir Leninizm’in dünyayı kavramak ve yorumlamakta yetersiz olduğunu savunuyoruz.

 

Patronsuz Dünya

Haziran – 2016