Yazar: CoReP

Seçimler Üzerine

Tüm ilerlemiş burjuva devletler, iktidar nasıl olursa olsun, gerek parlamenter gerek başkanlık, kendilerini temsili demokrasi olarak tanıtırlar: Devletin yasama ve yürütme görevlerinin kontrolüne seçimlerin ardından seçilmiş temsilciler gelir. Değişik partiler mecliste burjuvazinin değişik bölümlerinin menfaatlerini dile getirir ve devletin kendi sömürülenleri ile öteki devletlerle olan ilişkilerine farklı çözümler önerirler. Yanlış bir şekilde “toplumun üzerinde” olarak kabul edilse bile, devlet hakim sınıfın hizmetinde bir hakimiyet aracıdır. Kapitalizm ortadan kaldırılmadığı ve burjuva sınıf üretim araçlarına sahip olduğu sürece medyanın, dinin, eğitimin kontrolünü elinde bulundurdukları için hakim olmaya devam edecekler ve devlet burjuva kalacaktır. Bu, sermayenin merkezileşmesinden doğan büyük kapitalist grupların devletle...

Devamını Oku

Hong Kong Protestoları Üzerine

Polis baskısı son bulsun, hiçbir askerî müdahale tehdidi yapılmasın! Britanya sömürgesinden kapitalist Çin’in “özel bölgesine” Birleşik Krallık, Çin imparatorluğuna karşı 1839 ila 1842 senelerindeki ilk afyon savaşında Hong Kong’u işgal etmiştir. Nankin Antlaşması ile bu bölgeyi ele geçirmiştir. Dünyadan kopuk olmak eski Çin’in devamı için gerekli bir şarttı. Bu kopukluk İngiltere tarafından şiddetli bir şekilde bozulduğundan, eski Çin’in dağılması kaçınılmazdı… İngiltere ihtilali Çin’e getirmişti. Karl Marks, 14 Haziran 1853 Kore savaşının neticesi olan 1949 ihtilaline ve sermayeyle büyük toprak mülklerinin kamulaştırılmasına rağmen, emekçiler hiçbir zaman Çin’i yönetmemişlerdir. Ülkenin yönetimi Stalinci bürokrasinin elinde kalmıştır. Hong Kong yarımadasının nüfusu 7,4 milyon...

Devamını Oku

AB’deki Seçim Sonuçları

Avrupa Birliği Avrupa Birliği bazen yanlış bir şekilde Avrupa olarak değerlendirilmektedir. AB, birleşik bir kıta değildir, millî hudutlarının darlığı sebebiyle 1951 ila 1957 seneleri arasında 6 devlet arasında kurulmuş bir koalisyondur. Bu devletlerin burjuvazileri birleşmeyi becerememişlerdir. AB’nin kendi ordusu yoktur, bütçesi düşüktür (AB’nin gayri safi millî hasılasının %1’i) ve vergi toplamaz. AB belli bir ölçüde başarı yakalamıştır çünkü zaman içinde 22 devlet 6 kurucu devlete katılmışlardır. Birlik, emtialar, sermaye ve mensup devletlerin vatandaşları için hudutları kaldırmıştır. Fakat göçmenlere bu hudutları kapatmaktadır. Birlik birkaç ortak ekonomi politikası benimsemiştir (ki “ortak tarım politikası”, altyapıları eksik olan ülkelerdeki altyapıları finanse etmiş olan...

Devamını Oku

Amerikan Emperyalizmi ile Siyonist İsrail, İran’dan Pençenizi Çekin!

Amerikan emperyalizmi ile siyonist devlet, İran’dan pençenizi çekin!Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyaya hükmetme konusundaki acımasızlığı, ekonomik olarak zayıfladıkları ve çeşitli askeri ve siyasi yenilgiler yaşadıkları için daha da şiddetli bir hal almıştır. Bunun neticesi, çok taraflı müzakerelere ve DTÖ’ye düşmanlık, korumacı tedbirlerin çoğalması, önceki antlaşmalardan çekilmeler ve aşırı militarizm olmuştur. Irak ile Afganistan’ın askeri işgalinin mümkün olmayışı sebebiyle, Rusya ile İran’ın işkenceci Suriye rejimini kurtaran etkileri sebebiyle, bir zamanlar NATO’nun önemli bir mensubu olan İslamcı Türk rejiminin büyüyen düşmanlığı sebebiyle Amerikan devleti her zaman olduğundan çok Mısır’daki askerî rejime, Suudi Arabistan’daki mutlak hanedana ve yerleşimci İsrail devletine önem vermektedir. Bunun...

Devamını Oku

Sudan: İhtilalin Zaferi İçin

Ülkeyi birleştirmekten aciz bir burjuvazi Resmi bağımsızlık sırasında (1956), oluşmakta olan Sudan burjuvazisi siyasi açıdan iki seçenek arasında bölünmüştür. Bunlardan birisi, diğer sınıflara baskın gelmek için din kartını kullanmayı seçmiştir ve çeşitli hareketlerde somutlaşmıştır: Mısır’a düşman olan Ümmet (1945 senesinde kurulmuştur) ve (günümüzde NCP ve PCP arasında bölünmüş) İslami Tüzük Cephesi’nin (ICM) Müslüman Kardeşleri. Diğeri ise, komşu Mısır’da popüler olan Arap milliyetçiliği kartını kullanmak istemiştir: Millî Birleşmeci Parti (NUP, günümüzde DUP), ki “birleşmeci” terimi Nasır yanlısı partinin başlangıçtaki Sudan ve Mısır’ı birleştirme iradesini belirtir. Millî ölçekte kafi derecede sermaye birikimi olmaması sebebiyle Sudanlı burjuvazi tüm ülke ölçeğinde birleşmekte, devleti...

Devamını Oku
  • 1
  • 2

İletişim

E-Posta - iletisim@patronsuzdunya.com