Küresel ekolojik kriz devam ederken 2024 senesine, baskın kapitalist kuvvetler arasındaki askeri tırmanış, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı emperyalist harbi, işgalci İsrail devletinin Filistin halkına karşı kasıtlı soykırımı ve burjuvazinin en gerici siyasi akımlarının genel ve yükselen gelişimi damga vurmuştur. Bu siyasi akımlar, gurbetçi emekçiler ile etnik veya cinsel azınlıklar için olduğu gibi her ülkede kadınlar tarafından kazanılmış veya talep edilen hakları hedef almaktadır. Trump, Milei ve Avrupalı tüm faşizm yanlısı teşkilatlar gibi siyasi akımlar Hrıstiyan, Müslüman, Hindu veya Yahudi kökten dinciliğe dayanarak gelişmekte ve kadınların eşitlik, doğum kontrolü, cinsel hürriyet ve bağımsızlık hususlarındaki taleplerine karşı saldırıda bulunmakta, aynı zamanda tüm işçi sınıfının siyasi, sosyal ve ekonomik kazanımlarını yok etmeyi hedef almaktadır.
Emperyalistler arası çelişkiler, eski hegemonya sahibi Amerikan emperyalizminin düşüşe geçmesi, küresel kapitalizmin düşük ekonomik büyümesi ve kapitalizmden ayrılamayacak milliyetçi bencillikler ile kâr mantığı perspektifiyle karşı konulamayacak ekolojik kriz sebepleriyle çok büyük istikrarsızlık devrine girmiştir. İşte bu sebepten dolayı tüm devletler askeri harcamalarını arttırmaktadırlar. Üstelik bunu, “sosyal” olarak tarif edilen bütçe kalemlerindeki azaltmalara devam ederek yapmaktadırlar: kamu eğitim ve sağlık hizmetleri, emeklilik, işsizlik maaşları veya her türlü sosyal yardımlar. Buna karşı işçi mücadelesinin yükselmesi hem öngörülebilir hem de kaçınılmazdır. Bu sebepten dolayı burjuvazilerin hepsi en sert siyasi seçenekleri ellerinde tutmakta, onları ya geride muhafaza etmekte, ya da ihtiyaçlarına ve sınıf mücadelesinin konjonktürüne göre hükumete dahil etmektedirler.
Bu bağlamda, emekçi kadınların sosyal ve profesyonel kazanımlarıyla demokratik haklarını muhafaza etmek veya dahasını kazanmak için verdikleri mücadeleyi, tüm işçi sınıfının demokratik haklarıyla sosyal ve profesyonel kazanımlarını muhafaza etmek için verdiği mücadeleden ayırmak imkânsızdır. Sınıf ayrımları dışında bütün kadınların birbirleriyle barışması ve evvela en zengin toplumsal katmanların kadınlarının hayatlarının iyileşmesine odaklanan burjuva ve küçük burjuva feminizmin kimlikçi akımlarının tüm ideolojisi bir tuzaktır.
Burjuva kadınların akımıyla proleter kadınların akımının arasındaki ayrılma çizgisini sözde zekice bir taktikle bulanıklaştırmaya çalışmak, yani bizim bakış açımızı sulandırmaktan ziyade, bu ayırma çizgisini sınıflar arasındaki düşmanlığın ve prensiplerimizi vurgulayarak git gide daha görünür bir şekilde çizmemiz icap etmektedir. Çok açık olmalıdır ki burjuva feminizmin sloganı toplumda reformdur, halbuki emekçi kadınların savaş narası bunun aksine toplumda devrimdir. (Beynelmilel emekçi kadınlar gününün ve Sosyalist Kadınlar Enternasyonali’nin kurucusu Klara Zetkin, 14 nisan1894)
Dün olduğu gibi bugün de emekçi kadınlar, işçi sınıfının tüm hareketlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Taleplerimiz, işçi sınıfının özgürleşmesi için mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır, sosyalist ihtilal programında, proleter kadın ve erkeklerin tüm sömürü ve baskının ortadan kalkması programındadır:

*)Kadınlara karşı yapılan her türlü ayrımcılık, şiddet ve baskıya karşı birleşelim.
İşsizlik son bulana dek maaşlar azalmadan ve mesai süresi azaltılarak mesai herkes arasında bölüşülsün.
“Güvencesiz çalışmaya karşı çıkalım, erkekler ve kadınlar arasında tam maaş eşitliği için mücadele edelim.
Tüm emekçilere onurlu bir hayat sağlayacak maaşlar, emekli maaşları ve sübvansiyonlar temin edilsin.
Çocuklar, hastalar ve bağımlı kişiler için kafi, bedava ve kaliteli kamu hizmetleri temin edilsin.
Tüm emekçiler için onurlu barınma sağlansın.
Evrensel, laik, bedava ve karma kamu eğitimi sağlansın. Din, okullardan çıkarılsın ve özel okullara kamu finansmanı verilmesin.
Aşka ve kendi ile başkalarının cinsel hürriyetlerine dayalı bilimsel cinsel eğitim verilsin.
Dinlere doğrudan veya dolaylı finansman sağlanmasın.
Doğum kontrol araçlarıyla kürtaj bedava olsun ve kamu sağlık sistemi tarafından karşılansın. Evrensel, bedava ve laik kamu sağlık hizmetlerini müdafaa edelim.
Kadınların metalaşmasına ve emtialaşmasına karşı koyalım. Pezevenklik yasaklansın ve cezalandırılsın. Taşıyıcı annelik yasaklansın.
Tüm emekçiler ve tahsiline devam eden gençler için hürce ve emniyetle göç etme hakkı tanınsın.
Cinsiyetçi adalete karşı çıkalım. Hakimlerin emekçi şûraları tarafından seçilip görevden alınabileceği hakikaten demokratik ve cinsiyetçi olmayan bir adalet sistemi kurulsun.
Sömürgeciliğe ve bütün emperyalist harplere hayır. Küresel silahlanmaya hayır. NATO ve CSTO lağvedilsin.
8 mart 2024
Sürekli Devrim Kolektifi (Arjantin, Avusturya, Fransa, İspanya, Türkiye)