Günümüzden 28 yıl önce 18 Ekim 1991 tarihinde Azerbaycan SSCB’den ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Ancak “bağımsızlık” kazanıldıktan sonra Azeri işçi ve emekçiler bağımsız olmamış, burjuva sınıfının sömürü sistemine geri dönmüştü. Bu burjuvazi Sovyet Azerbaycan’ının Stalinist bürokratlarıydı.

SSCB dağıldıktan sonra eski Sovyet devletleri arasında sorunlar oluşmuştu. Daha 80’li yıllarda Ermenistan’la Azerbaycan arasında Karabağ bölgesi için oluşan sorunlar da bağımsızlıktan sonra savaşa dönüşmüş, günümüze kadar çözülememiştir.

1918 Yılında Ekim devrimi sayesinde ilk defa bağımsız olan Azerbaycan devletinin burjuvazisi ülkeyi İngilizlerin, Almanların ve Osmanlının sömürüsüne teslim etmiş, işçiler için cehennem yaratmıştı. Lakin tüm halklardan, azınlıklardan işçi ve emekçiler Kızıl Ordunun da yardımıyla 1920 Nisan devrimini yapmış, daha sonra Azerbaycan’ın da yer aldığı Sovyetler Birliği kurulmuştu. Büyük Rus şovenizminden, Stalinizmden önce Azeriler, Talışlar, Lezgiler ve diğer halkların kültürleri gelişmişti.

Bürokratik de olsa bir işçi devleti olan SSCB şüphesiz işçi ve emekçiler için kapitalist Azerbaycandan daha iyiydi. Yıllardır devam eden anti-komünist propagandalara rağmen bugün bile Sovyet döneminin günümüz Azerbaycan’ından daha iyi olduğunu çoğu kişi söylemektedir. Yani ortada işçi ve emekçiler için kutlanacak bir bağımsızlık yoktur. Sadece Azerbaycan’da, Kafkasya’da değil; tüm dünyada işçi sınıfının mücadele ederek gerçek bağımsızlığa, kurtuluşa ulaşması gerekmektedir. Bunun için ise devrimci Marksist bir partiye ihtiyaç vardır.

Devrim için devrimci komünist parti!
Devrimci komünist parti için devrimci hazırlık!
Yaşasın Kafkasya sovyetleri!
Karabağ’ın kendi kaderini tayin hakkı!
Tüm milli azınlıklara özgürlük!