Kadın hareketi, her geçen gün evrensel çapta gücünü artırmaya ve mücadeleyi yükseltmeye devam ediyor. Hayatın her alanında emek sömürüsüyle, tacizle, tecavüzle, şiddetle ve cinsiyetçilikle mücadele eden kadınlar, isyanı büyütüyor. Patriyarkal Kapitalist sistemin oluşturduğu erkek egemen kültürün yarattığı eşitsizliklerin sonucunda, kadınların ve LGBTİ+’ların mücadelesi, öfkesi, isyanı, bir söylem olmaktan çıkıyor, sokağa, eyleme geçiyor.

Her geçen gün daha fazla toplumsallaşan kadın mücadelesi, Türkiye’den Kürdistan’a, dünyanın her yerinde direnen kadınları enternasyonal mücadele ruhuyla bir araya getiriyor. Kadın hareketi bu mücadele ruhunun yansımalarını her yıl yapılan kitlesel eylemlere ortaya koyuyor.

Bugün patriyarkal kapitalizmin toplumsal cinsiyet bağlamında var olan eşitsizlikler karşısındaki “zaten eşit” ezberinin gerçekçiliği kalmamıştır. Günün koşullarında bunun bilinciyle hareket eden, sosyalist feminist politika üretmek için çabalayan bir grup kadın olarak, Sosyalist Kadın Kolektifi’nin kuruluşunu ilan ediyoruz.

İlkelerimiz

SKK, erkek egemen yapıların kendini var ettiği aile, devlet, evlilik ve benzeri kurumlara karşı kadınların kurtuluşu için mücadele eder. Kendisini sürekli bir biçimde toplumun her alanında var etmeye ve geliştirmeye yönelen bu kurumlara karşı mücadele yürütür.

SKK, kapitalizme karşı mücadele bağlamında kadınlar ve LGBTİ+’lar başta olmak üzere toplumda ezilen tüm kesimlerle dayanışma ilişkisi kurar. Bu dayanışma ilişkisi zemininde toplumsal başkaldırıyı örgütlemek için mücadele eder.

SKK, milliyetçiliğe ve faşizme karşıdır. Halkların ırk, din, dil, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerine göre yargılanarak ayrıştırılmasına karşı birleşik mücadele hattını örmek için çabalar.

SKK, kapitalizmin ve liberalizmin kadın mücadelesi içerisinde özgürleştirici olmadığını güncel ve tarihsel olgularla savunur. Bu bağlamda kapitalizmin ve patriyarkanın iç içe geçtiğini, bu nedenle kapitalizmin kadınların özgürleşme mücadelesinde bir engel olduğunu savunur. Patriyarkal kapitalizme karşı kadınların dayanışma kolektiflerini kurmayı hedefler.

SKK, yürüttüğü süreçlerde “kadının beyanı esastır” ilkesini esas alarak süreci yürütür. Erkek egemenliğinin yaşamın her alanında kendini var ettiğinin bilincinde olarak hayatta kalan kadınla dayanışma ilişkisi kurar. Kadınların süreç sırasında ve sonrasında yaşadıkları süreçten güçlenerek çıkması için tüm gücü ile çaba sarf eder.

SKK, LGBTİ+ fobiye karşı mücadele eder. LGBTİ+’ların patriyarkal kapitalizmin ötekileştirme, yok sayma ve baskı politikalarına karşı özgürleşmesini, eşit haklara sahip olması gerektiğini savunur.

SKK, kadınların çalışma alanlarında ucuz emek gücü olarak görülmesine karşı mücadele eder. Bu bağlamda “Eşit işe eşit ücret!” talebini yükseltir ve bu talep çerçevesinde emek alanında kolektifler inşa eder.

SKK, ev içi emek sömürüsünü görünür hale getirmek, ev içi emeğin toplumsallaşmasını sağlamak ve kadınları ev işleri ve çocuk bakımı sarmalından çıkarmak için mücadele eder.