1991’de kapitalizmin Soğuk Savaş döneminden galip çıkmasıyla birlikte neoliberal politikalar dünya çapında yayıldı.

Neoliberal politikaların dizginsizce hayat bulması insanlığın önüne küresel ısınma, ekolojinin çökmesi gibi felaketleri getirdi. Deniz seviyesinin yükselmesi, buzulların önemli oranda erimesi, okyanuslarda sıcaklık artışı küresel ısınmanın en açık göstergeleridir.

Küresel iklim değişikliği dünya çapında ciddi tehditler oluşturmaktadır: Biyoçeşitliliğin hızla azalması, toprak erozyonu, ozon tabakasının delinmesi, su kaynaklarının tükenmesi ve kirlenmesi, hava kirliliği, asit yağmurları, nükleer atıklar vs…

Özellikle son on yıldaki sıcaklık artışı, dünya tarihi boyunca kaydedilmiş en yüksek sıcaklıktır. Küresel ısınma, iklim değişikliği sorunu zaman zaman burjuvazinin gündeminde yer almaktadır. Gerek BM genel toplantılarında gerekse de liberal sivil toplum örgütlerinin düzenlediği etkinliklerde geniş kitlelerin gündeminde bu soruna yer veriliyor.

Burjuvazi, ekolojik krizin nedenini, kapitalizme toz kondurmadan, bireylerin bilinçsiz davranışlarına indirgiyor. Sivil toplumcu ve çevreci hareketler de, bundan farklı bir çözüm yöntemi sunmuyor. Burjuvaziden çevreyi ve doğayı koruyan, denetleyen yasalar çıkarmasını bekliyorlar. Oysa burjuvazi sinekten yağ çıkarırcasına, yarattığı çevre krizinden bile yeni bir “yatırım alanı” olan Karbon Ticareti ya da Karbon Borsası yaratarak çıkmaya çalışıyor. Yani krizi nasıl fırsata çevireceğinin planını yapıyor!

Şurası su götürmez bir gerçektir ki: Ekolojik sorun asla doğa ya da insanların bilinçsizliğiyle açıklanabilecek bir sorun değildir. Üretim araçlarını elinde bulunduran sermaye sınıfının sonu gelmez kâr ve rekabet hırsının sonuçlarıdır. Üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet, toplumsal mülkiyete dönüşmedikçe insan da, doğa da, hayvanlar da kurtulamayacaktır.

Ekoloji sorunu salt bir çevre sorunu değildir. İklim dengesizlikleri, kapitalizmin işleyişinden ve sınıf mücadelesinden bağımsız olarak ele alınamaz. Kapitalizm aşılmadan bu sorun da çözüme kavuşamaz.

Kapitalizm öldürür! Kapitalizmi öldürelim!