CoReP tarafından 15 temmuz 2023 tarihinde enternasyonalist toplantıya sunulan müşterek beyanname teklifi

Milan Çağrısı

15-16 Temmuz 2023’te, “Emperyalist dünya düzeninin krizini ve proletaryanın tepkisini” tartışmak üzere Milano’da enternasyonalist güçlerin bir konferansı toplandı. Konferansın tanıtım komitesini şu kuruluşlar oluşturmuştur: Associazione Marxista Rivoluzionaria Controvento, ControCorrente, Lotta Comunista, Partito Comunista dei Lavoratori, Rivoluzione Comunista, Sinestra Anticapitalista. COREP tarafından konferansın onayına sunulan önerilen siyasi kararı aşağıda sunuyoruz:

Düşüşteki kapitalizm insanlığı barbarlığa itmektedir

Ana itkisi kâr olan kapitalist imalat tarzı insanlığın çevresini yok etmektedir. Ekonomik krizler tekrar etmekte, her defasında on milyonlarca daha emekçi işsiz kalmakta ve fakirleşmektedir. Büyük emperyalist kuvvetler ya dünyanın güncel paylaşımını muhafaza etmek istemekte, ya da bunu sorgulamaktadırlar. Savaş, Ukrayna’ya büyük zararlar vermektedir. Burjuva devletler sosyal kazanımları iptal etmekte, özgürlükleri kısıtlamakta, göçmenleri geri itmekte, savaş ve baskı aygıtlarını kuvvetlendirmektedirler. Bazı burjuva siyasi partiler günah keçisi aramakta ve dini, ecnebi aleyhtarlığını, ırkçılığı, kadın ve eşcinsel düşmanlığını… körüklemektedirler.

Rus birlikleri Ukrayna’dan çekilsin!

Burjuva Rus devleti Ukrayna’yı işgal etmiş ve Putin, Ukrayna’nın bağımsızlığının Bolşevik Parti’nin ihaneti neticesinde olduğunu iddia etmiştir. Kaçınılmaz milli his ve Rus birliklerin hevessizliği sayesinde Ukrayna fethedilmemiştir. Rus proletaryası potansiyel olarak savaşa son verme, demokratik hürriyetleri tesis etme ve kendi içindeki milli azınlıklar ve Avrupa ile Asya’daki komşu halklar ile kardeşçe ilişkiler kurma kabiliyetine sahiptir.

NATO’ya ölüm, Sosyalist Avrupa Birleşik Devletleri kurulsun!

Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Almanya, Büyük Britanya, Fransa, Kanada, İtalya, vs.’deki kitlesel işçi teşkilatlarının görevi kendi emperyalist devletlerinin askeri antlaşmalarına son vermek, onların üslerini ve donanmalarını lağvetmek, kendi burjuva hükümetleriyle mücadele etmektir.

Ezilen Ulusların Hakları!

Rohingyalar, Birmanya devleti tarafından baskı görmektedirler. Keşmir Hint devleti mağdurudur. Kürtler ise birçok kapitalist devlet tarafından (Türkiye, Suriye, Irak, İran) baskı gören bir azınlık oluşturmaktadırlar; kayıtsız şartsız ayrılma ve birleşme hakları vardır. Amerika Birleşik Devletleri’nin desteğiyle, İsrail Filistin’in şiddetli sömürgeleştirilmesine devam etmektedir. İlerici bir çözüm sadece bölgenin proletaryasının birliğinden, yerleşimci siyonist devlet ile Ürdün hanedanını devirerek laik, çok etnik gruplu ve demokratik bir Filistin kurmasından geçer.

Kadınların özgürleşmesi, cinsel özgürlük, laiklik!

Afgan devleti kız çocuklarını okullardan kovmuş, İran devleti ise türbanı dayatmıştır. Dünyanın ekonomik ve bilimsel açıdan en ileri ülkesinde bile, burjuvazinin dinci ve faşizme kayan kanadı kürtaj hakkını kısıtlamakta ve LGBTİQ+ düşmanı bir kampanya yürütmektedir. Her yerde, işçi sınıfı dinin kişiye özel bir husus olması için, kadınların hakiki eşitliğine istikametinde ilerlemek için, herkesin cinsel yönelimine saygı duyulması için mücadelenin başına geçmelidir.

Sınıf işbirliğine, burjuvaziye tabi olmaya hayır!
“Reformist” partilerle yozlaşmış sendikal bürokrasilerin daima tekrar eden ihanetleri, çürümekte olan kapitalizmin hayatta kalmasına yardım etmektedir. Bunu sendika yönetimlerinin Fransa’da ve Büyük Britanya’da genel grev çağrısı yapmayı reddetmeleri ispat etmektedir. Ayrıca PCC ile PS’in Şili’de tertip ettikleri Kurucu Meclis çıkmazı, DSA’nın Amerika Birleşik Devletleri’nde Biden’a verdiği destek, Güney Afrika’da SACP’nin Ramaphosa hükumetine iştirak etmesi, İspanya’da PSOE-PCE-Podemos hükumetinin siyaseti, Rusya’da KPRF’nin Ukrayna’yı işgale verdiği destek vs. de aynı şeyi gösterir.

Kapitalizm devrilsin, sosyal ihtilal, işçi enternasyonali!

Barbarlığa yürüyüşü durdurmak için bilinçli emekçilerin, kitlelere işçi teşkilatlarının sömüren ve gerici burjuvaziyle ilişkilerini koparmalarını dayatmalarına yardım ederken birleşmeleri icap eder. Maksat, büyük sermayeye el koymak, rakip burjuva devletleri ilga etmek, onların yerine halkın silahlanmasına ve emekçi şûralarına dayalı işçi hükümetleri getirmek, imalatı ve dağıtımı planlı hale getirmek ve gezegeni korumaktır. Bunun için bir eylem programı, her ülkede hakiki bir işçi partisi ve küresel ölçekte devrimci bir komünist enternasyonal lazımdır.